úvodní stránka   |   o společnosti   |   s kým spolupracujeme   |   konzultace a analýza   |   kariéra   |   kontakty
603 553 821 | cspk@cspk.cz
 

Pojištění právní ochrany

Podnikatel

Tento produkt je určené především pro malé a střední podnikatele.

Pojištěnými osobami jsou:

 • podnikatel, který uzavřel pojistnou smlouvu
 • zaměstnanci či osoby spolupracující v době pracovní činnosti vykonávané pro pojistníka
 • člen statutárního orgánu a prokurista pojistníka

D.A.S. Vám zajistí

 • uplatnění občanskoprávních nároků na náhradu škody u osoby odpovědné za vznik škody (např. vůči zákazníkovi)
 • vymáhání oprávněných pracovněprávních nároků proti zaměstnanci (např. zpronevěra tržby, poškození vybavení kanceláře)
 • obhajobu v trestním nebo přestupkovém řízení, které je vedeno pro čin spáchaný z nedbalosti
 • pomoc při řešení pracovněprávních sporů, které jako zaměstnavatel vedete se svými zaměstnanci
 • hájení zájmů ve sporech vzniklých s ostatními pojistiteli
 • ochrana vlastnického a jiného věcného práva k movitým věcem při neoprávněném zásahu třetích osob
 • ochranu vlastnických práv pojistníka
 • hájení zájmů nájemce, podnájemce či vlastníka komerční jednotkyPojištění právní ochrany

Pojištění rodiny
Pojištění řidiče
Pojištění zaměstnance
Pojištění podnikatele
 
ČSPK, s.r.o. - společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni.